Informacje15 czerwca 2021, 10:38,

Niebawem sesja absolutoryjna Rady Miejskiej

Niebawem sesja absolutoryjna Rady Miejskiej

W trakcie posiedzenia radni będą głosowali nad przyznaniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina

W poniedziałek (28 czerwca 2021 r.) odbędzie się jedna z najważniejszych w całym roku sesji obrad Rady Miejskiej. W trakcie posiedzenia radni będą głosowali nad przyznaniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina.Obrady odbędą się w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego. Począek posiedzenia godzina 10:00.
Planowany porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad.
2. Uchwalenie zmian w porządku obrad.
3. Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Miasta.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020:
    a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2020 przez Burmistrza Miasta;
    b) debata nad Raportem z uwzględnieniem wystąpień przewodniczących komisji stałych,  radnych oraz mieszkańców;
    c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Gostynina wotum zaufania.
5. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Gostynina:
    a) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za rok 2020;
    b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r.;
    c) przedstawienie Informacji o stanie mienia Miasta Gostynina za rok 2020;
    d) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie absolutorium z uzasadnieniem;
    e) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu oraz opinii          dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej;
   f) przedstawienie opinii  komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących wykonania budżetu;
   g) debata o wykonaniu budżetu;
   h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2020 rok;
  i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce drogi nr ewid. 4011/4 zlokalizowanej wzdłuż drogi gminnej publicznej ul. Broniewskiego, oraz ustalenia jej przebiegu. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie oraz nadania imienia Oddziałowi dla dzieci i młodzieży – Bibliotece dla dzieci i młodzieży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Jędrzeja Kałka na działalność Burmistrza Miasta Gostynina
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.
11. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Gostyninie. 
12. Sprawy różne.

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie