Informacje15 czerwca 2020, 13:19,

Mazowsze – 91 proc. zaangażowanych środków w ramach RPO WM 2014–2020!


Beneficjenci z poszczególnych subregionów aktywnie pozyskują środki unijne

W perspektywie unijnej 2014-2020 Mazowsze ma do wydania aż 8,82 mld zł i jest już na ostatniej prostej w wydawaniu środków unijnych. Mimo olbrzymiej skali, jest pod tym względem w czołówce regionów. Zaangażowanych zostało już ponad 91 proc. środków w ramach RPO WM. Samorząd Mazowsza podpisał z beneficjentami 3300 umów, w ramach których trafiło do nich ponad 4,1 mld zł.– Utrzymujemy dobre tempo, co oznacza, że wykorzystamy efektywnie wszystkie przyznane nam fundusze – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Beneficjenci z poszczególnych subregionów aktywnie pozyskują środki unijne. Subregion ciechanowski największe środki pozyskał na przejście na gospodarkę niskoemisyjną (179 mln zł), edukację (47,7mln zł), rozwój rynku pracy (36,9 mln zł) oraz rozwój systemu transportowego (35,6 mln zł).

Ciechanów realizuje 11 projektów. Ich całkowita wartość to ponad 101 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 68 mln zł. Płońsk realizuje 9 projektów, których wartość wynosi 98 mln zł, a kwota dofinansowania z UE 66 mln zł. Z kolei powiat płoński, trzeci największy w subregionie beneficjent, otrzymał wsparcie na 13 projektów. Ich wartość to 68 mln zł, a dofinansowanie z UE 31,8 mln zł.

– Dzięki środkom unijnym subregion ciechanowski zmienił się nie do poznania. Nowe drogi, nowoczesne instytucje kultury i miejsca rekreacji czy ścieżki rowerowe – to tylko kilka przykładów. Bardzo dużo zmieniło się także w podejściu do działań proekologicznych. To właśnie na nie beneficjenci z subregionu pozyskali największe wsparcie – zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

Przykłady projektów z terenu subregionu ciechanowskiego:

 • budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej w Płońsku (wartość 65 mln zł, dofinansowanie 50 mln zł),
 • stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg rowerowych w Ciechanowie (wartość 42 mln zł, dofinansowanie 33 mln zł),
 • poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2347W droga krajowa nr 7 – Dąbek – Konopki na odcinku od km 0+000,00 do km 9+ 813,00 wraz z remontem mostu na rzece Dunajczyk w m. Konopki (wartość 18 mln zł, dofinansowanie 9,3 mln zł),
 • kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim (wartość 13,1 mln zł, dofinansowanie 6,7 mln zł),
 • wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez przebudowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi, łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta (wartość 10,4 mln zł, dofinansowanie 6,9 mln zł),
 • rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy "BLOKI" w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych (wartość 9,6 mln zł, dofinansowanie 6,4 mln zł),
 • poprawa spójności komunikacyjnej, społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Płońsku (wartość 6,8 mln zł, dofinansowanie 5,4 mln zł),
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych (wartość 16,2 mln zł, dofinansowanie 5,3 mln zł),
 • poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów-Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy), (wartość 11,3 mln zł, dofinansowanie 5,2 mln zł),
 • strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku (wartość 3,8 mln zł dofinansowanie 3,3 mln zł),
 • modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze (wartość 2,1 mln zł, dofinansowanie 1,6 mln zł);
 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żurominie (wartość 1,6 mln zł, dofinansowanie 1,1 mln zł),
 • wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych – renowacja krypt grobowych w kościele i zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Opinogórze (wartość 1,6 mln zł, dofinansowanie 1 mln zł).

PROW 2014–2020

Poza RPO WM samorząd Mazowsza wspiera również samorządy lokalne w ramach PROW. W sumie na działania dotyczące m.in. modernizacji dróg, gospodarki wodno-ściekowej, zabytków czy budowy i modernizacji targowisk władze Mazowsza miały do dyspozycji 88,4 mln EURO, czyli około 402 mln zł. Podpisanych zostało już ponad 2 tys. umów na kwotę 329,5 mln zł. Do beneficjentów z subregionu ciechanowskiego trafiło już ponad 67,4 mln zł. Samorząd Mazowsza podpisał z nimi 269 umów.

150 mln zł na walkę z koronawirusem

Obecnie samorząd Mazowsza realizuje 14 projektów własnych. Największy z nich to „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, wartość dofinansowania 140 mln zł, w tym 124,9 z UE.

– To nie tylko jeden z największych, ale przede wszystkim jeden z najbardziej potrzebnych projektów unijnych. Musieliśmy działać szybko, tak aby zabezpieczyć zarówno pacjentów, jak i personel medyczny. W sumie do 75 mazowieckich szpitali, które zostały wyznaczone przez wojewodę mazowieckiego, trafiło ok 4,5 mln maseczek, kombinezonów, fartuchów, gogli, przyłbic i płynów do dezynfekcji oraz ooło 3,5 tys. sztuk wyposażenia medycznego i specjalistycznego sprzętu. Ponadto personel medyczny mógł korzystać z szybkich testów na obecność koronawirusa – podsumowuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W sumie do szpitala wojewódzkiego w Ciechanowie, SPZZOZ w Żurominie, szpitala powiatowego w Pułtusku, SPZZOZ w Płońsku i SPZOZ w Mławie trafiło 230 tys. środków ochrony osobistej, w tym blisko 88 tys. masek, ponad 8,4 tys. kombinezonów, 118 tys. rękawiczek, blisko 5 tys. fartuchów, 8,4 tys. nogawek, 1,6 tys. gogli, 14,3 tys. litrów płynów do dezynfekcji i ponad 1,6 tys. przyłbic.

Samorząd Mazowsza zakupił także niezbędny w walce z koronawirusem sprzęt medyczny. Dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie m.in. 10 kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami10 podstawowych respiratorów mobilnych, 10 łóżek OIT, 40 pulsoksymetrów50 aparatów do mierzenia ciśnienia i 40 termometrów bezdotykowych. Przy wejściu do szpitala zamontowany został także system do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. Dla szpitala w Płońsku zakupionych zostało 20 aparatów do mierzenia ciśnienia oraz 30 termometrów bezdotykowych. Sprzęt trafił także do szpitala w Mławie i w Pułtusku.

– Fundusze europejskie z programu regionalnego wspierają również ratowników medycznych, którzy znajdują się na pierwszej linii walki z epidemią. Są środki na sfinansowanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych, posiłków, jak również miejsc tymczasowego pobytu dla ratowników mieszkających z rodzinami. Ponadto, unijne wsparcie kierowane jest do osób świadczących usługi społeczne w środowiskach lokalnych. To jednak nie wszystkie możliwości. Środki skierowane zostaną również na przygotowanie szkół i nauczycieli do edukacji zdalnej. W projekcie pozakonkursowym z tego zakresu wezmą udział m.in. szkoły z Ciechanowa, Pułtuska, Mławy i Płońska  – podkreśla Elżbieta Szymanik, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Obejrzyj zdjęcia

autor/źródło: ralf

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie