Popularny: 2700 odsłonInformacje6 lipca 2022, 10:59,

Kto nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Burmistrz Paweł Kalinowski ogłosił konkurs na to stanowisko

Kto nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Burmistrz Paweł Kalinowski ogłosił konkurs na to stanowisko
Źródło foto: archiwum redakcji

Kandydaci swoje oferty mogą składać do 15 lipca br.

Pod koniec czerwca br. Burmistrz Paweł Kalinowskie Zarządzeniem Nr 75/2022 ogłosił konkurs na na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie. Kandydaci swoje oferty mogą składać do 15 lipca br. Przypomnijmy, że obecnym dyrektorem jednostki jest Katarzyna Leśniewska.Poniżej treść zarządzenia:

§ 1.

Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora, w tym wymagane kwalifikacyjne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie – preferowane wykształcenie, artystyczne, humanistyczne, bibliotekarskie;

2) udokumentowane doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 – letni staż pracy,  w tym minimum 2-letni staż pracy w instytucjach kultury lub urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach ds. działalności kulturalnej lub promocyjnej; 

3)  stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

4)  złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów w terminie określonym w warunkach niniejszego konkursu;

§ 2.

Preferowani będą uczestnicy konkursu, którzy wykażą się:

1)  znajomością problematyki zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji Kultury;

2) znajomością problematyki związanej z funkcjonowaniem bibliotek;

3)  osiągnięciami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;

4)  zdolnościami organizatorskimi i menedżerskimi w zakresie kultury;

5)  osiągnięciami w kierowaniu zasobami ludzkimi.

§ 3.

Wymagane dokumenty:

1)  koncepcja programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – przy uwzględnieniu  możliwości budżetowych instytucji oraz środków zewnętrznych (do 10 stron);

2)  pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu zawierające podstawowe dane osobowe tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (klauzula dostępna w załączniku)

3)  życiorys zawodowy;

4)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;

5)  potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach;

6) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w  tym  zakresie;

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie uczestnika konkursu o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

9) oświadczenie uczestnika konkursu o korzystaniu z pełni praw publicznych;

10) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;\

11) oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

12) oświadczenie kandydata o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.).

§ 4.

Informacje dodatkowe:\

1)  uczestnik konkursu ma prawo dostępu do własnych danych osobowych oraz nanoszenia stosownych poprawek;

2)  przez złożenie dokumentów uczestnik wyraża zgodę na poddanie się procedurze Konkursowej;

3)  uczestnik konkursu otrzyma zestaw informacyjny zawierający warunki organizacyjno–finansowe działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie – po uprzednim pisemnym lub telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby w Biurze Organizacyjnym Burmistrza Urzędu Miasta Gostynina, ul. Rynek 1, 09 – 500  Gostynin;

4)  z wybranym kandydatem Burmistrz Miasta Gostynina nawiązuje stosunek pracy na czas określony, nie dłuższy niż 4 lata;

5)  do przeprowadzenia konkursu Burmistrz Miasta Gostynina powoła Komisję Konkursową oraz ustali tryb jej pracy;

6)  zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu wraz z regulaminem konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Gostyninie;

7)  informacji o konkursie udziela: p. Anna Wilińska, tel. 24 236-07-24 dokumenty złożone w toku postępowania konkursowego – w przypadku osoby, która została wybrana przez Komisję na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie – zostaną dołączone do jej akt osobowych; w przypadku pozostałych osób – przechowywane będą przez okres 3 (trzech) miesięcy – w tym też terminie osoby te mogą je odebrać za pokwitowaniem, po tym terminie dokumenty te zostaną komisyjnie zniszczone.

§ 5.

1)  Za termin rozpoczęcia postępowania konkursowego uznaje się dzień pierwszego posiedzenia Komisji Konkursowej, zwołanego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2022 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Jakuba z Gostynina;

2)  przewidywany termin rozpatrzenia ofert i zakończenia postępowania konkursowego – 10 dni od ostatniego dnia, przewidzianego do składania ofert przez kandydatów.

§ 6.

1)  Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JAKUBA Z GOSTYNINA ” oraz podanym imieniem, nazwiskiem, adresem korespondencyjnym i numerem telefonu kontaktowego należy przesłać na adres: Urząd Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09 – 500 Gostynin lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu pod wyżej wskazanym adresem;

2)  nieprzekraczalny termin składania ofert – 15 lipca 2022 r. Podany termin dotyczy także ofert nadsyłanych pocztą – decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Gostyninie.

autor/źródło: UM Gostynin

Podobało Ci się? Udostępnij!

Napisz komentarz

Komentarze

Krzysztof, 12 lipca 2022
Piękne rzeczy robi Pani Kasia w Bibliotece dla nas. Decyzja burmistrza dziwna i niezrozumiała.
Wiedźma, 10 lipca 2022
Kaśka, przestań pisać samochwalcze komentarze. Każdy wie jak jest, nikt płakać nie będzie.
pani Nina, 9 lipca 2022
Jeżeli zawód porządny się ma,to żadnego zmartwienia nie ma.Ponieważ dyłektołem ,to się TYLKO BYWA.
Dodaj ogłoszenie