Artykuł partnerskiPopularny: 2900 odsłon5 września, 09:46,

Przetargi GSM Gostynin

Przetargi GSM Gostynin

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na


Udostępnij 7
Szczegóły w artykule

- obsługę inwestycyjną spółdzielni polegającą w szczególności na:

  • pełnieniu nadzoru inwestorskiego,

  • prowadzeniu inwestycji własnych spółdzielni,

  • czuwanie nad prawidłowym i terminowym realizowaniem zadań inwestycyjnych przez wykonawców robót budowlanych,

  • współudział przy przekazywaniu i przyjmowaniu do eksploatacji zrealizowanych zadań inwestycyjnych,

  • udział przy opiniowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

  • kompletowanie dokumentacji technicznej w rozbiciu na poszczególne obiekty i zadania.

Oferty należy składać do dnia 26 września 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Przetarg ofertowy na obsługę inwestycyjną spółdzielni”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

- wykonanie zadaszenia balkonów ostatnich kondygnacji w budynku przy ul. Wojska Polskiego 38 w Gostyninie

Zakres prac:

- zakup daszków w ilości 10 szt.,

- montaż daszków nad balkonami w ilości 10 szt.

Informacji dotyczących w/w zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w44).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 do dnia 25.09.2019 roku do godz. 15:00.

Otwarcie ofert 26.09.2019 r. godz. 08:00

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 30.11.2019 roku

- malowanie klatki schodowej nr I w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Gostyninie.

Przedmiar jest dostępny do pobrania na stronie internetowej GSM.

Uwaga – podany jest przedmiar jednej klatki

Informacji dotyczących w/w zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w44).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 do dnia 25.09.2019 roku do godz. 15:00.

Otwarcie ofert 26.09.2019 r. godz. 08:30

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 30.11.2019 roku

- malowanie klatki schodowej nr V i VI w budynku przy ul. Jana Pawła II 16 w Gostyninie

Przedmiar jest dostępny do pobrania na stronie internetowej GSM.

Uwaga – podany jest przedmiar jednej klatki

Informacji dotyczących w/w zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w44).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 do dnia 25.09.2019 roku do godz. 15:00.

Otwarcie ofert 26.09.2019 r. godz. 08:30

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 30.11. 2019 roku

- malowanie klatki schodowej nr IV w budynku przy ul. Bema 15 w Gostyninie

Przedmiar jest dostępny do pobrania na stronie internetowej GSM.

Uwaga – podany jest przedmiar jednej klatki

Informacji dotyczących w/w zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w44).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 do dnia 25.09.2019 roku do godz. 15:00.

Otwarcie ofert 26.09.2019 r. godz. 08:30

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 30.11. 2019 roku

- wykonanie remontu nawierzchni terenu przy garażach przy budynku Czapskiego 4 w Gostyninie

Obmiar we własnym zakresie.

Wykonanie z kostki brukowej gr. 8 cm od kratki ściekowej do wrót garażowych.

Informacji dotyczących w/w zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26 (w44).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5, tel. 24 235 20 26 do dnia 25.09.2019 roku do godz. 15:00.

Otwarcie ofert 26.09.2019 r. godz. 09:00

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu.

Termin realizacji zadania do 30.11.2019 roku

- na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gostyninie przy ul. Jana Pawła II 4 m. 40 o pow. użytkowej 32,04 m² oraz pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o pow. – 3,30 m² (2 pokoje, kuchnia , łazienka z WC, przedpokój, na I piętrze)

Cena wywoławcza 52 400,00 zł., Wadium 2620,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej całej powierzchni użytkowej lokalu oraz proporcjonalnej wartości udziału w gruncie na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 w terminie do dnia 27.09.2019 r.

Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach zaopatrzone w napis „Przetarg na mieszkanie przy ul. Jana Pawła II 4 / 40” wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie (pokój nr 2) Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie przy ul. Spółdzielczej 5 w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 6).

Wygrywający przetarg obowiązany jest uiścić zaoferowaną kwotę w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 (wadium zaliczane jest do ceny mieszkania).

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym .

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie utratą wpłaconego wadium na rzecz GSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wniesionego wadium.

Przedmiotowy lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod 24 235 20 - 26 wew. 41.

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pokój Nr 5).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 5) lub telefonicznie pod nr 024  235 20-26 wew. 41.

Gostynin dn. 12.09.2019r.

- na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 28b m.32 o pow. użytkowej 37,84 m² oraz pomieszczenia przynależnego (piwnicy) o pow. – 5,0 m² (2 pokoje, kuchnia , łazienka z WC, przedpokój, na parterze)

Cena wywoławcza 97 750,00 zł., Wadium 4 887,50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej całej powierzchni użytkowej lokalu oraz proporcjonalnej wartości udziału w gruncie na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 w terminie do dnia 27.09.2019 r.

Oferty przetargowe w zamkniętych kopertach zaopatrzone w napis „Przetarg na mieszkanie przy ul. Wojska Polskiego 28B/32” wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie (pokój nr 2) Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyninie przy ul. Spółdzielczej 5 w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r. o godz. 8.00 w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 6).

Wygrywający przetarg obowiązany jest uiścić zaoferowaną kwotę w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto Spółdzielni: Bank PKO B.P. 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233

(wadium zaliczane jest do ceny mieszkania).

Wygrywającego przetarg obciąża również kwota stanowiąca wynagrodzenie za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto – księgowym .

Nie dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie skutkować będzie utratą wpłaconego wadium na rzecz GSM. Przegrywający przetarg otrzyma zwrot wniesionego wadium.

Przedmiotowy lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod 24 235 20 - 26 wew. 41.

Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni (pokój Nr 5).

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pokój nr 5) lub telefonicznie pod nr 024  235 20-26 wew. 41.

Gostynin dn. 12.09.2019r.

Prezes Zarządu GSM

autor/źródło: GSM Gostynin

Napisz komentarz

Popularny: 1600 odsłonInformacje5 września, 07:21,

W Orlenie nastąpiła awaria na instalacji

W Orlenie nastąpiła awaria na instalacji

Jak podaje spółka PKN Orlen w środę (4 września br.) doszło do awaryjnego wyłączenia jednej ze sprężarek w głównym zakładzie produkcyjnym. Nastąpiły również działania mające na celu stabilizację procesu tej instalacji


Udostępnij 6
Koncern uspokaja: proces spalania odbywa się pod kontrolą służb

Koncern jednak uspokaja, twierdząc, że proces spalania odbywa się pod kontrolą służb i i nie ma wpływu na zdrowie oraz środowisko.

"Widoczna na zakładem paląca się pochodnia jest efektem wyłączenia się systemu bezpieczeństwa na instalacji olefin" - tłumaczy PKN Orlen.

autor/źródło: Redakcja gostynin.info

Napisz komentarz


Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie