Popularny: 2600 odsłonInformacje8 grudnia 2017, 14:02,

Obwieszczenie o sprzedaży udziałów w trybie art. 911 k.p.c.

Obwieszczenie o sprzedaży udziałów w trybie art. 911[7] k.p.c.


Komornik przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Tomasz Lewandowski na podstawie art. 911[7]§1 kpc ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 60 udziałów o wartości 54 987,60 zł [ 916,46 zł za udział] dłużnika w spółce Lider sp. z o.o., Patrówek 8A, 87-821 Baruchowo KRS; 000476602, oszacowanych metodą bilansową przez biegłego sądowego Renatę Kawecką operatem z dnia 10-08-2017 r., za cenę nie mniejszą niż 75% wartości oszacowania tj. 41 240,70 zł (wartość brutto).Pisemne oferty należy składać na adres: Komornik przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Tomasz Lewandowski, Gostynin ul. 3 maja 48, 09-500 Gostynin.

Oferty należy przesyłać z kopertach opisanych w następujący sposób: „ Oferta nabycia udziałów w Lider sp. z o.o.”, w terminie do 20-12-2017 r.(data wpływu do kancelarii)

Oferta powinna zawierać:

– dokładne oznaczenie składającego ofertę- imię i nazwisko ( w przypadku przedsiębiorcy firmę lub nazwę oferenta), miejsce zamieszkania ( w przypadku przedsiębiorcy siedzibę), numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON, KRS, adres korespondencyjny, osoby
upoważnione do reprezentacji, telefon, e-mail.

– Oferowaną cenę zakupu nie niższą niż 75% wartości oszacowania

– aktualny odpis z KRS lub wydruk potwierdzający wpis do ewidencji podmiotów gospodarczych ( w przypadku przedsiębiorcy)

– dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta

– w razie ustanowienia pełnomocnika- pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania czynności, do której pełnomocnik został umocowany

Po wybraniu najwyższej oferty, kupujący będzie zobowiązany do uiszczenia ceny nabycia w dniu następnym po otrzymaniu wezwania do zapłaty ceny nabycia na rachunek bankowy kancelarii wskazany w wezwaniu. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21-12-2017 r.

autor/źródło: Komornik przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie Tomasz Lewandowski

Napisz komentarz

Dodaj ogłoszenie