Artykuł partnerskiPopularny: 6800 odsłon1 sierpnia, 09:50,

GSM Gostynin. Oferty pracy

GSM Gostynin. Oferty pracy

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowiska:


Udostępnij 6
Szczegóły w artykule

- elektryka w dziale administracyjno-technicznym

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie zawodowe lub średnie elektryczne i co najmniej roczny staż pracy na stanowisku elektryka lub zbliżonym stanowisku,

 • posiadanie uprawnień elektrycznych i pomiarowych do 1 kV(E),

 • posiadanie odpowiedniej wiedzy technicznej,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne.

Wymagania fakultatywne

 • dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 • miejsce zamieszkania na terenie miasta Gostynina.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • komunikatywności i umiejętności współpracy w grupie,

  • samodzielności oraz rzetelności przy wykonywaniu swoich obowiązków,

  • dyspozycyjności oraz systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Zakres obowiązków:

  • dbałość o instalację elektryczną w zasobach GSM oraz oświetlenie zewnętrzne,

  • montaż i konserwacja instalacji domofonowej w budynkach,

  • konserwacja instalacji telewizji naziemnej cyfrowej w budynkach,

  • wykonywanie rozliczeń zużycia energii elektrycznej,

  • pełnienie dyżurów w zakresie awarii elektrycznych.,

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis świadectw zawodowych,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemną klauzulę: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko elektryka. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne.

Dokumenty fakultatywne:

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty należy składać do dnia 11 października 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko elektryka”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

- Specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych osobowych

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej dwuletni staż pracy w dziale kadr lub zbliżonym stanowisku, posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,

 • wykształcenie średnie i co najmniej czteroletni staż pracy w dziale kadr lub zbliżonym stanowisku, posiadanie wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności obsługi pakietu MS Office oraz oprogramowania specjalistycznego (kadrowego),

 • znajomość przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, instrukcji kancelaryjnej,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności współpracy w grupie,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub odpis świadectwa maturalnego,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

   10. Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

Dokumenty fakultatywne:

— zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych (zaświadczenie obowiązkowe w przypadku zatrudnienia),

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności — wystawioną nie później niż trzy miesiące przed datą upływu terminu składania ofert,

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 02 sierpnia 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw kadr i inspektora ochrony danych”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

- Specjalisty do spraw inwestycyjnych

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe, techniczne – specjalność inżynier budownictwa, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej roczny staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • wykształcenie średnie techniczne, uprawnienia inspektora nadzoru budowlanego, co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,

 • znajomość obsługi komputera — w szczególności programów dedykowanych dla budownictwie,

 • nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 • znajomość przepisów: Prawa spółdzielczego, Prawa budowlanego, Prawa energetycznego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych z zakresu prawa budowlanego i ciepłownictwa,

 • niekaralność za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa karno-skarbowe,

 • korzystanie z pełni praw publicznych

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • podyplomowe studia z zakresu: ciepłownictwa, auditing energetyczny.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

  • umiejętności współpracy w grupie,

  • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

  • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,

   2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i studiów podyplomowych lub odpis świadectwa technikum zawodowego,

   3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

   4. Pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy,

   5. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacji i ich akceptacji,

   6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji,

   7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karna lub karne skarbowe,

   8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

   9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Prosimy o umieszczenie w treści cv poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gostynińską Spółdzielnię Mieszkaniową danych osobowych nadmiarowych wykraczających poza art. 221 KP i danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazywanych z własnej inicjatywy”.

Dokumenty fakultatywne:

— referencje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko specjalisty do spraw inwestycyjnych”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00, 3) w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres: sekretariat@gsmgost.pl, decyduje data i godzina wpływu oferty na podaną skrzynkę poczty elektronicznej.

Prezes Zarządu GSM

autor/źródło: GSM Gostynin

Napisz komentarz

Popularny: 1400 odsłonInformacje17 lipca, 07:14,

Biskup Piotr Libera udzielił błogosławieństwa pielgrzymom

Biskup Piotr Libera udzielił błogosławieństwa pielgrzymom

Szóstego sierpnia 2019 roku z diecezji płockiej wyruszy 38. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Biskup Płocki Piotr Libera zachęca wiernych do pielgrzymowania.


Udostępnij 1
Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej od dziesięcioleci jest jednym z najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w ciągu roku

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Jasnogórscy Pielgrzymi!

Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej od dziesięcioleci jest jednym z najważniejszych wydarzeń duszpasterskich w ciągu roku. Dobra duchowego, które płynie z tego dzieła, nie sposób zmierzyć, szczególnie dla umocnionych w wierze i miłości pątników. To piękny, sierpniowy widok – setki pielgrzymujących do Maryi, Czarnej Madonny, naszych diecezjan. Umacnia się nadzieja, że Kościół płocki jest młody.

Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcam Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Jasnogórskiej Pani. Szczególnie zwracam się do tych spośród Was, którzy nie podjęli jeszcze decyzji bądź wahają się, czy wyruszyć w drogę. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roku coraz mocniej wpisuje się w krajobraz naszych wspólnot parafialnych.
Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki będą słowa: „Mocni Bożym Duchem”. Słowa te niosą ze sobą wiele ważnych treści. Modlić się będziemy podczas pielgrzymowania o ożywienie wiary w Ducha Świętego, w intencji naszej Ojczyzny i naszej diecezji.

Przeczytaj też: Bierzmowanie w parafii Miłosierdzia Bożego 2019 [ZDJĘCIA]

Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Źródło: swkrzyz-plock.org

autor/źródło: ralf

Napisz komentarz

Komentarze

2016, 21 lipca
Wrażenia po obejrzeniu filmu Kler opadły. Państwo i społeczeństwo nie widzi rozmiaru problemu , To i biskup nie będzie kontemplował w klasztorze ,tylko pełni swoje obowiązki.
Holo, 18 lipca
Do crazy : I poszedł modlić się za grzeszników, więc teraz grzecznie proszę.
crazy, 17 lipca
wg.informacji z telewizji biskup Libera miał iść na pol roku do klasztoru.

Szukaj w portalu
Popularne wyszukiwania

Dodaj ogłoszenie